ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1970/ОА1-03 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
правно основаниечл. 68 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 45, ал. 10 и ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)
начин на сезиране

Заявление за издаването на акт за частна държавна собственост от областна дирекция "Земеделие и гори"
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

необходими документи
  1. Скица на имота от областна дирекция "Земеделие и гори" по местонахождение на имота или скица от дирекция ТСУ на съответната община, ако стопанския двор е в регулация;
  2. Протокол за приемане на парцеларния план;

  3. Заповед за частично изменение на регулационния план за съответния стопански двор.
  4. Данъчна оценка на имота.
  5. Декларация по чл. 313 от НК. Можете да изтеглите
  6. При необходимост Удостоверение за идентичност от Общинска служба "Земеделие и гори".

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения
  1. При наличие на акт за държавна собственост, нов се съставя при образуване на нови парцели - за всеки новообразуван парцел (чл. 71 от ЗДС).

  2. След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за държавна собственост по образец (чл. 68, ал. 1 от ЗДС, чл. 104, ал. 1, т. 5 от ППЗДС).
  3. Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд (чл.70, ал.1 от ЗДС).

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за съставяне на акт за държавна собственост на парцел, включен в парцеларния план на стопански двор
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018