ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
правно основание

чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1 и чл. 71 от Закона за държавната собственост;

чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;

чл. 27, ал. 10 и ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

чл. 45, ал. 10 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

1. Заявление за съставяне на АДС;

2. Протокол за приемане на парцеларния план, заедно със заповеди за неговото изменение /ако има такива/ – заверени копия;

3. Удостоверение за идентичност на имота /при необходимост/ - оригинал;

4. Актуална скица на имота – оригинал;

5. Удостоверение за данъчна оценка за имота – оригинал;

6. Удостоверение от ОД „Земеделие“, че имотът не е предаден на община, на чиято територия се намира, по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /само за имоти с отреждане на земеделско ползване/.

Документи, които администрацията събира по служебен път:

1. Копие от предходно съставен акт за държавна собственост (при наличие на такива);

3. Проверка на регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ

При наличие на акт за държавна собственост, нов се съставя при образуване на нови парцели – за всеки новообразуван парцел, или при влизане в сила на кадастрална карта за населеното място;

След проверка на предоставените документи и изисквания на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за държавна собственост;

Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд.

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 14 дни до 1 месец, съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Заявление за съставяне на акт за държавна собственост на парцел, включен в парцеларния план на стопански двор
Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018