ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« назад
 
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
правно основание

чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1, чл. 71 от Закона за държавната собственост;

чл. 102, ал. 2, чл. 103, ал. 2, чл. 104, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

- Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата

- Устно, на гише в звеното за административно обслужване

необходими документи

1. Заявление за съставяне на акт за частна държавна собственост;

2. Правен акт, по силата на който имота е предоставен на Министерството, ведомството или държавно предприятие;

3. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа /при необходимост;

4. Актуална скица на поземлен имот, сграда и/или самостоятелен обект в сграда - оригинал;

5. Техническа характеристика на сградите;

6. Извлечение от баланса на ведомството;

7. Удостоверение за данъчна оценка;

Документи, които администрацията събира по служебен път:

1. Копие от предходно съставен акт за държавна собственост (при наличие на такъв);

2. Документи относно статута на държавното юридическо лице – нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му/;

3. Проверка на регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ

При наличие на акт за държавна собственост, нов се съставя при образуване на нов поземлен имот – за всеки новообразуван имот, при влизане в сила на кадастрална карта на съответното населено място или промяна в характера на собствеността с РМС;

 

След проверка на предоставените документи и изисквания на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за държавна собственост;

Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд.

 

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнениеот 14 дни до 1 месец, съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво 2 Едностранна комуникация - информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

- на гише в звеното за административно обслужване, лично или от упълномощен представител;

- на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор;

- на посочен електронен адрес по електронен път.

образци и документи
Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс
Заявление за съставяне на акт за частна държавна собственост на ведомство, министерство и др. за недвижим имот в/извън регулационен план на населено място

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018