ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1973/ОА1-02 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
правно основаниечл. 68 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)
начин на сезиранеПредложение от съответното министерство, ведомство или предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон за актуване на имота

Посочете кода по БУЛСТАТ в предложението.

необходими документиI. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв.м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинската служба "Земеделие и гори", когато имота попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имота попада в държавен горски фонд.

ІІ. Строителни книжа:

 1. Кадастрално заснемане, одобрено от агенция по кадастъра, с легенда на сградите, както следва: наименование; застроена площ на сградите в кв.м; етажност; вид на конструкцията; година на построяване;
 2. Одобрен архитектурен проект или заснемане /разпределение, вертикален разрез, фасади/;

 3. Строително разрешение;

 4. Протокол образец 16 или разрешение за ползване за приемане на обекта.

ІII. Справка–извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване /данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата/.

IV. Писмени доказателства:

 1. На коя дата и на какво основание имотът е станал държавен;

 2. Данни за предишния собственик или съсобствениците, ако има такива, както и копия на съставени по–рано актове;

 3. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, което заявява искането си за съставяне на акт за държавна собственост (за държавното юридическо лице - нормативния или поднормативния акт за създаването му;

 4. Правните актове по силата на които имота е предоставен на държавното юридическо лице.

V. Декларация по чл. 313 от НК можете да изтеглите

VI. Данъчна оценка на имота.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

 1. При наличие на акт за държавна собственост, нов се съставя при образуване на нови парцели - за всеки новообразуван парцел (чл. 71 от ЗДС).
 2. След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за държавна собственост по образец (чл. 68 от ЗДС, чл. 104 от ППЗДС).
 3. Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд (чл. 70, ал. 1 от ЗДС)

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Декларация по чл. 313 от НПК
Заявление за съставяне на акт за частна държавна собственост на ведомство, министерство и др. за недвижим имот в/извън регулационен план на населено място

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018