ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« групи услуги
1983/ОА1-09 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1971/ОА1-06 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
1985/ОА1-01 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
1973/ОА1-02 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
2388/ОА1-05 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
1970/ОА1-03 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
П1 Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
П2 Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
П3 Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия
П4 Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
П5 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
П6 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община
П7 Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018