ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Метрологичен надзор", Регионален отдел за Северна централна България - Русе
Правомощия:

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=44&lang=bg

Услуги:

Главна дирекция "Метрологичен надзор":

 1. извършва наблюдение за използване на единиците за измерване съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 2. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят, ремонтират или използват средства за измерване, подлежащи на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 3. прави предложения до председателя на ДАМТН за отменяне одобряването на типа на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

 4. организира и провежда дейностите по оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване и прави предложения на председателя на ДАМТН за оправомощаване на лицата;

 5. извършва наблюдение и надзорни проверки върху дейността на лицата, оправомощени да извършват проверка на средства за измерване;

 6. прави предложения до председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването за извършване на проверка на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

 7. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за оправомощените лица и за лицата, на които е отнето оправомощаването;

 8. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне обема на затворените в тях течности;

 9. води регистър на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани количества продукти или бутилки;

 10. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за регистрираните производители на бутилки и за техните идентификационни знаци;

 11. дава предписания за предприемане на коригиращи действия, когато е констатирано, че не са спазени изискванията на Закона за измерванията и на наредбите по прилагането му;

 12. при необходимост подлага на контрол средства за измерване, предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности;

 13. предприема действия за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средства за измерване, които не отговарят на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

 14. предприема действия за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опаковани продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности, които не съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

 15. води регистър на производителите, вносителите и сервизните звена за ремонт и поддръжка на фискални устройства и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН;

 16. води регистър на лицата, които извършват монтаж и/или ремонт на тахографи;

 17. организира издаването на лицензии на лица за ремонт на електронни таксиметрови апарати с фискална памет;

 18. участва в работата на OIML, COOMET и WELMEC.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул."Чумерна" 1А

Телефон 1: 082 820291
Телефон 2: 062 657475
Факс: 082 820286
E-mail: Dobrinka.Tsingileva@damtn.government.bg, Lyudmil.Kulov@damtn.government.bg
Уеб адрес: http://www.damtn.government.bg
Лице за контакти: Добринка Цингилева и Людмил Кулов
Длъжност: инспектори
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018