ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Надзор на пазара"
Правомощия:

Главна дирекция "Надзор на пазара":

 1. Извършва наблюдение на пуснатите на пазара и/или в действие продукти, с изключение на средствата за измерване и на съоръженията с повишена опасност, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

 2. Извършва проверки на пуснатите на пазара и/или в действие продукти за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;

 3. Извършва проверки на декларации за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите, отнасящи се за съответствието на продуктите, в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

 4. Взема образци или проби от продукти за изпитване в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

 5. Дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, изтеглянето от пазара или за унищожаване на продукти, които не съответстват на съществените изисквания;

 6. Подготвя информация за продукти, пуснати на пазара или в действие, които не съответстват на съществените изисквания, и в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите, я предоставя на средствата за масово осведомяване.

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=46&lang=bg

Услуги:

Надзор на пазара - наблюдение и проверки на продукти, пуснати на пазара, както следва:

 • играчки;
 • електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
 • съоръжения по отношение на електромагнитната съвместимост;
 • машини, включително машини за работа на открито по отношение на шума;
 • газови уреди;
 • съоръжения под налягане;
 • съдове под налягане;
 • лични предпазни средства;
 • строителни продукти;
 • радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
 • транспортируемо оборудване под налягане;
 • плавателни съдове за отдих;
 • пиротехнически средства;
 • взривни вещества за граждански цели.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул."Чумерна" 1А

Телефон 1: 068 603215
Телефон 2: 062 654992
E-mail: np.vtarnovo@damtn.government.bg
Уеб адрес: http://www.damtn.government.bg
Лице за контакти: Евгени Атанасов
Длъжност: Гл. инспектор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018