ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален инспекторат по образование /РИО/:
Ресорно ведомство: Министерство на образованието и науката
Правомощия:
  1. Управление и контрол на системата на народната просвета на територията на област Велико Търново;

  2. Провеждане на държавна образователна политика на територията на областта;

  3. Съдейства за осигуряване на условия за функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта;

  4. Контролира спазването на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта;

  5. Съдейства и координира прилагането на областни, национални и международни образователни програми и проекти в детски градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта;

  6. Организира, координира и контролира дейностите, свързани с интегриране на деца със специални образователни потребности;

  7. Координира взаимодействието мужду институциите в системата на народната просвета, регионалните държавни институции, неправителствените организации и регионалните структури на социалните партньори.
Услуги: Услуги, произтичащи от основните задължения и функции на структурата по нормативните актове, действащи в системата на народната просвета и българското законодателство.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 1
Телефон 1: 062 616314
Факс: 062 628037
E-mail: rio_vt@vali.bg
Уеб адрес: http://www.rio-vt.hit.bg
Лице за контакти: Розалия Личева
Длъжност: Началник
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2016