начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Златарица - Изглед
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЯВИ « всички обяви
Заповед № ОА04-7680 от 27.09.2016 г. за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване

Дата на публикуване: 2016-09-27

Дата на актуалност: 2016-10-12

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

№ ОА04-7680

В. Търново, 27.09.2016 г.

На основание чл. 43, ал. 4 от ЗДС, чл. 59, ал. 1 и ал. 6 от ППЗДС, във връзка с Протокол от 31.08.2016 г. за проведен търг с тайно наддаване, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл. 59, ал. 5 от ППЗДС,

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям Еднолично дружество с ограничена отговорност „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 102063228, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, представлявано от управителите Николай Лазаров Банков, Асен Михайлов Ников и Радован Цаха,  за КУПУВАЧ на недвижим имот - частна държавна собственост, описан в АДС № 3438/25.02.2009 г., находящ се в гр. Велико Търново, представляващ:

Земя с площ от 13 187 кв.м /тринадесет хиляди сто осемдесет и седем квадратни метра/, представляваща поземлен имот с идентификатор 10447.517.142 /едно нула четири четири седем точка пет едно седем точка едно четири две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10447.517.25, 10447.517.109 и 10447.517.63, съгласно АДС № 3438/25.02.2009 г., а съгласно скица № 15-460422/19.09.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново - земя с площ от 13 185 кв.м /тринадесет хиляди сто осемдесет и пет квадратни метра/, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10447.517.25, 10447.517.207, 10447.517.208 и 10447.517.63.

1. Цената на имота е в размер на 330 000.00 лв. /триста и тридесет хиляди лева/, без ДДС. След приспадане на внесен депозит на стойност 160 000.00 лв. /сто и шестдесет хиляди лева/, платен с кредитен превод от 24.08.2016 г. при РАЙФАЙЗЕНБАНК, разликата, равняваща се на 170 000.00 лв. /сто и седемдесет хиляди лева/, следва да бъде внесена от купувача по сметка на Държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”: IBAN: BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22 при „Societe Generale Експресбанк“ АД.

2. На основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС и § 3 от ПЗР на ППЗДС, купувачът дължи режийни разноски в размер на 2 % върху стойността на имота, равняващи се на 6 600.00 лв. /шест хиляди и шестстотин лева/, платими по сметка на Държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”: IBAN: BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22 при „Societe Generale Експресбанк“ АД.

3. Купувачът да внесе сума в размер на 67 320.00 лв. /шестдесет и седем хиляди триста и двадесет лева/, представляваща ДДС, върху данъчната основа, съобразно чл. 45, ал. 5, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, платими по сметка на Държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”: IBAN: BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22 при „Societe Generale Експресбанк“ АД.

4. Купувачът следва да внесе местен данък – 2.5 % от продажната цена на имота, равняващ се на 8 250.00 лв. /осем хиляди двеста и петдесет лева/, по сметка на община Велико Търново.

Посочените суми следва да бъдат внесени от купувача в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗДС. Платежните документи следва да се представят в Дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико Търново за сключване на договор за покупко-продажба. При неспазване на срока, на основание чл. 50, ал. 2 от ППЗДС, депозитът на спечелилия участник се задържа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й чрез Областен управител пред Административен съд –Велико Търново.

Заповедта да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение и на основание чл. 56 от ППЗДС да се обяви на Интернет страницата и таблото за съобщения в Областна администрация Велико Търново.

ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ         / п /

Областен управител на
област Велико Търново

 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД