начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Изглед от Свищов
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ОБЯВИ « всички обяви
Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски - 08.09.2016 г., 13:00 ча

Дата на публикуване: 2016-09-01

Дата на актуалност: 2016-09-08

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1, НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 17
ГР. СОФИЯ - 1414

КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. ПОЗИТАНО № 20, П.К. 382
ГР. СОФИЯ

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“
БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 45А
ГР. СОФИЯ

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
УЛ. Г. БЕНКОВСКИ № 7
ГР. СОФИЯ

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“
БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 63,
ЗАВОД ЕЛЕКТРОНИКА, СГРАДА 2, ЕТ. 3
ГР. СОФИЯ

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ № 25А, ЕТ. 1
ГР. СОФИЯ

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”
УЛ. ВРАБЧА № 1
ГР. СОФИЯ

КОАЛИЦИЯ „АБВ“
ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1, НДК, ОСНОВНА СГРАДА, ВХ А3, ОФИС 6
ГР. СОФИЯ

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
Относно: Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Решение на Народното събрание от 29.07.2016 г., обн. в ДВ бр. 60 от 02.08.2016 г., изборите за президент и вицепрезидент на Република България са насрочени на 6 ноември 2016 г. С Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 65/19.08.2016 г., датата 6 ноември 2016 г. е определена и за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.

При произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Районната избирателна комисия изпълнява и правомощията на районна избирателна комисия по произвеждане на националния референдум.

Съгласно Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия в срок до 10 септември 2016 г. /56 дни преди изборния ден/ областните управители провеждат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, а именно с Партия „ГЕРБ", Коалиция „БСП лява България", Партия „ДПС", Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „Патриотичен фронт“, Коалиция „България без цензура“, Партия „АТАКА" и Коалиция „АБВ“, като в консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В тази връзка, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия, каня Вас или Ваш упълномощен представител на 08 септември 2016 г. /четвъртък/ от 13:00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г. за Четвърти изборен район - Великотърновски.

При провеждане на консултациите, на основание чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия, партитие и коалициите представят:

1. Писмено предложение за състав на Районна избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение № 7-ПВР/НР Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)/;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/ на всяко лице, предложено за член на Районната избирателна комисия;

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите в 43-то Народно събрание, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. /Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия/

Горепосочените документи остават неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат ведно с последния от областен управител на Централната избирателна комисия.

При изготвяне на предложенията, моля да имате предвид, че съгласно чл. 61 от Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия съставът на РИК за Четвърти изборен район - Великотърновски е както следва:

1. Състав на Районна избирателна комисия:

• Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

• Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.

• Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

2. Общ брой членове на РИК – Велико Търново – 13 членове, в това число председател, двама заместник-председатели и секретар.

2.1. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 29 юли 2016 г., като се използва методът на най-големия остатък;

2.2 Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по предходната точка, е както следва

• За Партия „ГЕРБ” – 4 членове;

• Коалиция „БСП лява България“ – 2 членове;

• За Партия „ДПС” – 2 членове;

• За Коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член;

• За Коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член;

• За Коалиция „България без цензура“ – 1 член;

• За Партия „АТАКА” – 1 член;

• За Коалиция „АБВ“ – 1 член.

3. Изисквания към членовете на Районната избирателна комисия - Съгласно чл. 65 от Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. за членове на РИК се назначават лица, които:

3.1. са български граждани;

3.2. са навършили 18 години;

3.3. не са поставени под запрещение;

3.4. не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6. владеят български език;

3.7. са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по т. 3.1; т. 3.2; т. 3.3; т. 3.4; т. 3.5 и т. 3.6 се установяват с декларация, а по т. 3.7 – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Поканата за насрочване на консултации за определяне на състав на РИК и съобщението за насрочени консултации на 08 септември 2016 г. от 13:00 ч. в „Гербова зала” в Областна администрация-Велико Търново, находяща се в гр. В.Търново, пл. „Център” № 2 са публично оповестени на интернет страницата на Областен управител на адрес: http://www.vt.government.bg, секция „Обяви”.

Съобщението е оповестено на таблото за съобщения на партерния етаж в сградата.

Приложение:

1. Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg/decisions/3427/2016-08-26;

2. Приложение № 7-ПВР/НР - Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД