начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Елена – "Петте Разсуканови къщи"
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Експертът съветва
» ЕКСПЕРТЪТ СЪВЕТВА
Кога да се обръщаме към Областния управител?
Запитване

1. Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до официална и служебна обществена информация, създавана и съхранявана в областна администрация Велико Търново. За това лицата трябва да подадат заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация. За улеснение на гражданите такава бланка на заявление те могат да получат в деловодството /стая 317/ на областната администрация, да изтеглят ZDOI.doc или директно да попълнят тук. /on line/

Заявлението се разглежда от комисия, назначена със Заповед на Областния управител.

2. До oбластния управител се подават молби и заявления за административните услуги, осъществявани в областната администрация на основание Закона за административното обслужване на физически и юридически лица. Административните услуги са подробно описани тук.

3. Към областния управител може да се обръщаме по въпроси, касаещи недвижимите имоти - държавна собственост, намиращи се на територията на област Велико Търново. Такива са случаите на разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, а именно: продажбата и замяната им, извършването на делба на съсобствени недвижими имоти, учредяването на ограничени вещни права върху тях, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване. Наред с това държавните имоти, които не са предоставени за управление по установения ред, се управляват от областния управител. Те могат да се отдават под наем след провеждането на търг или конкурс при условия и по ред, посочени в Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане.

4. Към oбластния управител гражданите или юридическите лица могат да се обръщат при необходимост от справки, удостоверения и преписи от актове относно държавни имоти.

5. До областния управител гражданите или юридическите лица могат да подават жалби срещу актове и действия на кметовете на общини, общинските съвети и на ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт. /Група услуги координация и административен контрол/

За повече информация вижте правомощията на областния управител и подробно описание на предлаганите от областна администрация административни услуги.

Запитване
експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново