начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация « назад
 
ОУ-2 Предоставяне на достъп до обществена информация
правно основание

Закон за достъп до обществена информация
Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

начин на сезиране

Заявление можете да изтеглите
Писмено заявление можете да подадете в деловодството на Областна администрация - стая 201.
Устно запитване може да отправите на телефон 062 600839 или в деловодството на Областна администрация - стая 201.
Заявление по електронен път може да подадете на е-mail: governor@vt.e-gov.bg

Заявленията и устните запитвания се приемат в рамките на законоустановеното за администрацията работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

В Областна администрация подадените заявления се завеждат в специален регистър. В случай, че исканията не са подадени по реда на ЗДОИ, но попадат в неговото приложно поле, същите се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на областния управител.

Комисията е в състав:

Председател:
Петя Райкова – Директор на Дирекция АПОФУС

Редовни членове:
1. Силвия Димитрова - Главен експерт в Дирекция АКРРДС
2. Милена Павлова-Карабялова – Главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
3. Десислава Сърбова – Младши експерт в Дирекция АКРРДС
4. Живка Горанова - Главен експерт в Дирекция АПОФУС

Резервни членове:
1. Валентина Стайкова – Старши експерт в Дирекция АКРРДС
2. Илиян Илиев - Старши експерт в Дирекция АКРРДС

3. Людмила Бояджиева - Старши експерт в Дирекция АКРРДС

необходими документи Заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ
пряк изпълнителКомисия, сформирана със заповед на областния управител
срок на изпълнениедо 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/
цена

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите /обн. ДВ, бр. 98/13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г./:
1 брой дискета - 0.50 лв;
1 брой CD – 0.50 лв;

1 брой DVD – 0.60 лв;
разпечатване на 1 стр. ( А4 ) - 0.12 лв;
ксерокопие за 1 стр ( А4 ) - 0.09 лв;
факс за 1 стр ( А4 )
 - 0.60 лв;
1 брой видеокасета – 3.25 лв;
1 брой аудио касета – 1.15 лв;
писмена справка за 1 стр. ( А4 ) - 1.59 лв.
Посочените цени са без ДДС. 

пояснения

Сумите са платими в брой в касата на Областна администрация Велико Търново /стая 312/, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или се превеждат по банков път по сметка на Областна администрация Велико Търново:
IBAN: BG26UNCR75273141156401, BIC UNCRBGSF при “УниКредит Булбанк” АД - клон Велико Търново.

БУЛСТАТ на Областна администрация Велико Търново: 104103739

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Допълнителна информация
1. Брой постъпили заявления за достъп до обществена информация:
през 2004 г
. - общ брой - 2, които са от граждани
през 2005 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 2
.
през 2006 г. - общ брой - 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1.
през 2007 г. - общ брой - 3 - от граждани.
през 2008 г. - общ брой - 2 - от фирми.
през 2009 г. - общ брой -
 4, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от
 неправителствени организации - 1.
през 2010 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.
през 2011 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 2.
през 2012 г. - общ брой - 9, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 5.
през 2013 г. - общ брой - 3, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2014 г. - общ брой - 6, разпределени както следва:
от граждани - 2;
от фирми - 1;
от неправителствени организации - 2;

от журналисти - 1.
през 2015 г. - общ брой - 5, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 1;

от журналисти - 1.
през 2016 г. - общ брой - 2, разпределени както следва:
от граждани - 1;
от неправителствени организации - 1.

през 2017 г. - общ брой - 7
, разпределени както следва:
от граждани - 3;
от неправителствени организации - 4.

2. Брой решения по заявления за достъп до обществена информация
през 2004 г. - 2
през 2005 г. - 5
през 2006 г. - 4
през 2007 г. - 3

през 2008 г. - 2
през 2009 г. - 4
през 2010 г. - 3
през 2011 г.
- 3
през 2012 г.
 - 9
през 2013 г. - 3

през 2014 г. - 6
през 2015 г. - 5
през 2016 г. - 2
през 2017 г. - 7

3. Брой откази за достъп до обществена информация:
през 2004 г. - 1 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 1
 - По чл. 37 ал. 1, т. 2 - Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г.
 - 0
през 2010 г.
 - 0
през 2011 г. - 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0
през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0

през 2017 г. - 0

4. Брой на жалбите:
през 2004 г. - 0
през 2005 г. - 0
през 2006 г. - 0
през 2007 г. - 0
през 2008 г. - 0
през 2009 г. - 0
през 2010 г. - 0
през 2011 г.
- 0
през 2012 г. - 0
през 2013 г. - 0
през 2014 г. - 0
през 2015 г. - 0
през 2016 г. - 0
през 2017 г. - 0

С проекти на нормативни актове и стратегически документи, предложени за обществено обсъждане, може да се запознаете на Портал за обществени консултации.

 

образци и документи
Заявление за достъп до информация
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Oбластна администрация Велико Търново
Заповед РД 01-05-14 от 15.02.2017 г. за утвърждаване „Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна“
Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново