начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново - Археологически музей
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Разпореждане и управление с имоти държавна собственост « назад
 
П11 Замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти собственост на физически и юридически лица - за имоти с данъчна стойност до 500 000 лв.
правно основание

чл. 45 от Законa за държавната собственост.
Процедурата е възможна само в случаите, когато е способ за прекратяване на съсобственост, когато се извършва в изпълнение на международен договор или когато се извършва между държавата и община.

начин на сезиранеЗаявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи

Ако областният управител вземе решение за извършване на замяна:

І. За имота – частна собственост

  1. Нотариален акт и удостоверение за актуално състояние в случай, че кандидатът е юридическо лице;
  2. Актуална скица на имота частна собственост с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба "Земеделие и гори", когато имотът попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имотът попада в държавен горски фонд;
  3. Удостоверение от службата по вписвания към Районен съд - В. Търново, че за имота няма тежести;
  4. Удостоверение за данъчна оценка;
  5. Експертна оценка от лицензиран оценител, която се възлага от областна администрация;
  6. Декларация по чл. 313 от НПК можете да изтеглите по-долу от образци и документи

ІІ. За имота – държавна собственост

  1. Акт за държавна собственост и скица на имота държавна собственост който ще се заменя;

  2. Удостоверение за данъчна оценка;

  3. Експертна оценка от лицензиран оценител, която се възлага от областна администрация;

При необходимост могат да бъдат изискани и други документи, които са от значение за осъществяване на продажбата.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнениеот 6 до 12 месеца
цена

Разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти.

пояснения

Областният управител извършва следните действия:

Когато недвижимият имот се стопанисва от ведомство, изисква се писмено съгласие от ръководителя на ведомството за извършване на доброволната делба.

При постигане на предварително съгласие, областният управител подготвя проект на заповед и изисква писмена декларация от заменителя, че е съгласен с условията.

Преписката се изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството за съгласуване.

При получено съгласие, областният управител издава заповед за извършване на замяната.

Заповедта се връчва на заменителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В едномесечен срок заменителят трябва да внесе определените в заповедта суми и да представи документ, че е извършил плащането. Ако сумите не бъдат внесени в срок, преписката се счита за прекратена.

Въз основа на представяне на надлежни документи за плащане по влязлата в сила заповед областният управител сключва договор за замяната на имота, който влиза в сила от датата на сключването.

Договорът подлежи на вписване в служба по вписвания по местонахождение на имота. След вписването на договора, имота, предмет на замяната, се отписва от актовите книги за държавна собственост.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Дължи се в случай, че полученият в замяна имот е с по-голяма стойност.

Режийни разноски: 2% върху цената на имота, който заменителя придобива, се дължат по сметка на областната администрация.

Данък добавена стойност: дължи се върху стойността на придобития имот, съгласно чл. 45 от ЗДДС.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок. 

образци и документи
Заявление за замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица
Декларация по чл.313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2018 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД