начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Павликени - "Мета Рем" ООД
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Разпореждане и управление с имоти държавна собственост « назад
 
П10 Прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване
правно основаниечл. 55 от Закона за държавната собственост, чл. 36 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 66 от ППЗДС.
начин на сезиранеЗаявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Актуална скица на имота с попълнена кадастрална основа, нанесени и попълнени граници /съседи/ и технически показатели на урегулирания поземлен имот УПИ /площ в кв. м/, заверена от: техническата служба в общината за имотите в строителните граници на населеното място; общинска служба"Земеделие и гори", когато имотът попада в селскостопански фонд; горско стопанство, когато имотът попада в държавен горски фонд;

  2. Документ за собственост;

  3. Удостоверение за наследици, ако е необходимо, от отдел ГРАО към съответната община/кметство;

  4. Акт за държавна собственост - от областна администрация;

  5. При необходимост могат да бъдат изискани и други документи от значение за делбата;

  6. Когато искането е от юридическо лице - решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд, в който е регистрирано.

  7. Декларация по чл. 313 от НПК.
    можете да изтеглите по-долу от образци и документи
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнениеот 6 до12 месеца
цена

Пазарна стойност на имота, определена от независим изпълнител, съобразно дяловете.

пояснения

Областният управител извършва следните действия: прави предложение до останалите съсобственици; провежда предварителни преговори със съделителите и преценява дали доброволната делба е в интерес на държавата, в противен случай отказва извършването й; възлага експертиза относно поделяемостга на имота и цената на всеки от дяловете.

Когато недвижимият имот се стопанисва от ведомство, изисква се писмено съгласие от ръководителя на ведомството за извършване на доброволната делба.

При постигане на предварително съгласие, областният управител подготвя проект на заповед и изисква от съделителите писмено да декларират, че са съгласни доброволната делба да бъде извършена при условията на заповедта.

Преписката се изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството за съгласуване.

При получено съгласие, областният управител издава заповед за извършване на доброволната делба.

Издадената заповед се връчва на съделителите, които в едномесечен срок внасят дължимите суми.

Въз основа на извършени плащания по влязлата в сила заповед, областният управител сключва договор, който влиза в сила от датата на сключване. Физическите или юридическите лица представят договора за вписване в служба по вписвания по местонахождение на имота.

След представяне на вписания договор, областният управител отписва поставения в дял на съделителя имот от актовите книги.

Дължими данъци и такси

Местен данък: При доброволна делба местен данък се дължи само когато делът на физическото или юридическото лице се уголемява. В такъв случай данъкът се изчислява в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Режийни разноски: 2% върху стойността на дела, който придобива физическото или юридическото лице, определена в заповедта на областния управител.

Данък добавена стойност - дължи се върху превишението, определен по реда на чл. 45 от ЗДДС.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2018 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД