начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Горна Оряховица - Изглед
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Разпореждане и управление с имоти държавна собственост « назад
 
П9 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
правно основаниечл. 46, ал. 2 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеЗаявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Декларация за имотно, гражданско и семейно състояние;
    можете да изтеглите по-долу от образци и документи
  2. Настанителна заповед и/или договор за наем;

  3. Съгласие на съответното ведомство за закупуване, в което се посочва и цената, определена от ръководителя на ведомството, съгласно чл. 89 от ППЗДС. Срок на действие на съгласието е 6 месеца;

  4. Ценообразуване – от съответното ведомство по местонахождение на имота;

  5. Акт за държавна собственост - от областна администрация;

  6. Данъчна оценкаполучава се от звено "Местни данъци и такси" при общината по местонахождение на имота;

  7. Удостоверение за трудовия стаж в съответното ведомство.
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение2 месеца
цена

Определена от ръководителя на ведомството, но не по-ниска от данъчната оценка на имота, съгласно чл. 89 от ППЗДС.

пояснения

Областният управител издава заповед, която определя условията, по които следва да бъде извършена продажбата. Заповедта се връчва на купувача по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В едномесечен срок купувачът трябва да внесе определените в заповедта суми и да представи документ, че е извършил плащането. Ако сумите не бъдат внесени в срок, преписката се счита за прекратена.

В 14-дневен срок след представяне на надлежни документи за плащане се сключва договор за продажба на жилището.

Договорът подлежи на вписване от купувача в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. След вписването на договора жилището, предмет на продажбата, се отписва от актовите книги за държавна собственост в едномесечен срок.

Дължими данъци и такси

Местен данък: в размер, определен съобразно наредба на Общинската администрация по местонахождение на имота. Данъкът се внася от купувача в съответното звено "Местни данъци и такси".

Данък добавена стойност: определен по реда на чл. 45 от ЗДДС.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Режийни разноски: 2% върху продажната цена се дължат по сметка на областната администрация.
образци и документи
Заявление за продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
Декларация за имотно, гражданско и семейно състояние

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2018 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД