начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Въвеждане в експлоатация « назад
 
1962/ОА2-15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
правно основаниеЧл. 177 ал. 3 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи качеството възложител по чл. 161 от ЗУТ на заявителя - собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон

 2. Заверена екзекутивна документация в случаите на несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти;

 3. Протокол образец № 2 (2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от извършените проверки на достигнатите контролни нива;

 4. Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;

 5. Констативен акт образец № 15, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ и условията на сключения договор;

 6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

 7. Заверена заповедна книга;

 8. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ от лицето, упражнявало строителен надзор;

 9. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

 10. Удостоверение по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

 11. Регистриран технически и енергиен паспорт;

 12. Съгласувателно становище от Министерството на културата при условията и реда на Закона за културното наследство за обекти недвижими културни ценности и строежи в техните граници и охранителни зони;

 13. Други необходими документи и разрешителни според спецификата на обекта;

 14. Попълнен формуляр (Приложение № 2 от Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители) с посочен размер на таксата;

 15. Документ за платена такса;

 16. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение7 дни съгласно чл. 177, ал. 3 ЗУТ
цена

В зависимост от вида на обекта - чл. 31в и чл. 31г от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново

пояснения

Въвеждането на строежите в експлоатация е абсолютно необходима предпоставка за тяхното законосъобразно ползване.

Удостоверението се издава след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация. По преценка може да се извърши и проверка на място.

Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са изпълнени условията по чл. 178, ал. 3 от ЗУТ.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаването му подлежат на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Формуляр за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14, Приложение № 2

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново