начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Панорамен изглед от Павликени
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Подробни устройствени планове « назад
 
П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община
правно основаниеЧл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;

 2. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП;

 3. Одобрено задание за проектиране;

 4. Три копия от проект за подробен устройствен план, изработен в съответствие с Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. В проекта се отразяват разрешените строежи, за които разрешението за строеж не е загубило правно действие;

 5. Влезли в сила решения по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон;

 6. Решение за утвърждаване на площадка и/или трасе по реда на Закона за опазване на земеделските земи;

 7. Документи за съгласуване на проекта за ПУП по реда на чл. 127, ал 2 ЗУТ от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества;

 8. За защитени територии за опазване на културното наследство съгласуването с Министерството на културата се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 9. Решение на общинския експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекта за ПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, съгласно чл. 128, ал. 7 ЗУТ;

 10. Документи, удостоверяващи съобщаването по реда на чл. 128 ЗУТ;

 11. Справка по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

 12. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение2 месеца
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Проектът за подробен устройствен план се приема от областния експертен съвет по устройство на територията.

За приетия от съвета проект за ПУП Областен управител издава заповед за одобряване.

Заповедта се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник” и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването.

Отказът подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

образци и документи
Заявление за одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2018 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД