начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Подробни устройствени планове « назад
 
1986/ОА2-3 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
правно основаниеЧл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи
 1. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 ЗУТ;

 2. Документи, удостоверяващи основание по чл. 134, ал. 2 ЗУТ за исканото изменение, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение;

 3. Скица с предложение за изменението на действащия подробен устройствен план, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение;

 4. Протокол с решение на областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл. 133, ал. 3 ЗУТ;

 5. Три копия от задание за проектиране на устройствен план, съгласно чл. 125 ЗУТ, съставено от възложителя. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. При необходимост включва и опорен план с основни кадастрални и специализирани данни за територията;

 6. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Велико Търново) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

 7. Съгласувателно становище по заданието от засегнатите общини;

 8. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4, т. 2 ЗУТ, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение;

 9. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;

 10. За защитени територии за опазване на културното наследство заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 11. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.
пряк изпълнителРегионално развитие
срок на изпълнение1 месец съгласно чл. 124б, ал. 1 ЗУТ или 14 дни съгласно чл. 135, ал. 3 ЗУТ
ценаНе се дължат държавни такси.
пояснения

Изработването на плана-извадка се допуска след приемане на предварителния проект за ПУП от областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл. 133, ал. 3 ЗУТ.

Изработването на план-извадка се допуска със заповед на Областен управител, с която се одобрява заданието за проектиране. Заповедта не подлежи на самостоятелно оспорване.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

образци и документи
Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново