начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления « назад
 
П36 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
правно основаниеЗакон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП)
начин на сезиране

Писмена молба за финансова компенсация, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Образец на молбата
и списък на необходимите документи  можете да изтеглите  от интернет страницата на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието http://www.compensation.bg/Pages/rights/default.aspx

необходими документи

Към молбата се прилагат следните документи:

  1. Препис на съответния акт на орган на съдебната власт по чл. 12 от ЗПФКПП и на мотивите към него, когато има осъдителна присъда - осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

  2. Свидетелство за съдимост.

  3. Копие от документ за самоличност.

  4. Удостоверение за настоящото местоживеене на правоимащия в България.

  5. Документ за законно представителство, настойничество или попечителство.

  6. Удостоверение за наследници, ако правоимащият е дете, родител, съпруг на пострадалия, който е починал в резултат на престъплението;

  7. Заверени копия от разходо-оправдателни документи, като например за лечение (не се включват разходи, поети от Националната здравноосигурителна каса); погребение и др.

  8. Документ, удостоверяващ получавани от пострадалия доходи по трудови или приравнени правоотношения за период 6 месеца преди датата на извършване на престъплението.

  9. Съдебно удостоверение за направени във връзка с делото разноски.

  10. Документи, доказващи други имуществени вреди.
пряк изпълнителНационален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
срок на изпълнениеМолбите за предоставяне на финансова компенсация се разглеждат не по-късно от три месеца от датата на постъпването им
ценаНе се дължи държавна такса
пояснения

1. Молбата за финансова компенсация трябва да съдържа: трите имена на пострадалия; неговото гражданство; дата и място на раждане; постоянен и настоящ адрес; дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението и на уведомяването за него; основания за получаване на финансова компенсация.
2. Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет в двумесечен срок от влизането в сила на актовете по чл. 12 от ЗПФКПП
/осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението/.
3. Когато молбата за финансова компенсация не е подадена в
двумесечен срок  поради уважителна причина, този срок започва да тече от деня на отпадане на причината.

За контакти и допълнителна информация:
Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 1, п.к. 1040;
http://www.compensation.bg/,
е
-mail: compensation@justice.government.bg
Национално бюро за правна помощ
Адрес: гр. София, ул. Развигор № 1, п.к. 1421;
Телефон: 02/8193200;
http://www.nbpp.government.bg
Асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления: тел. 02/9800262 и 02/9819300

образци и документи
Молба за финансова компенсация

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново