начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Актуване и отписване на имоти държавна собственост « назад
 
1970/ОА1-03 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
правно основаниечл. 68 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 45, ал. 10 и ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)
начин на сезиране

Заявление за издаването на акт за частна държавна собственост от областна дирекция "Земеделие и гори"
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

необходими документи
  1. Скица на имота от областна дирекция "Земеделие и гори" по местонахождение на имота или скица от дирекция ТСУ на съответната община, ако стопанския двор е в регулация;
  2. Протокол за приемане на парцеларния план;

  3. Заповед за частично изменение на регулационния план за съответния стопански двор.
  4. Данъчна оценка на имота.
  5. Декларация по чл. 313 от НК. Можете да изтеглите
  6. При необходимост Удостоверение за идентичност от Общинска служба "Земеделие и гори".

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения
  1. При наличие на акт за държавна собственост, нов се съставя при образуване на нови парцели - за всеки новообразуван парцел (чл. 71 от ЗДС).

  2. След проверка на представените документи и изискванията на ЗДС и ППЗДС се изготвя акт за държавна собственост по образец (чл. 68, ал. 1 от ЗДС, чл. 104, ал. 1, т. 5 от ППЗДС).
  3. Актът се вписва в служба по вписванията към съответния районен съд (чл.70, ал.1 от ЗДС).

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за съставяне на акт за държавна собственост на парцел, включен в парцеларния план на стопански двор
Декларация по чл. 313 от НПК

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

  АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Регионално развитие
Координация и административен контрол
Достъп до информация
Обезщетяване на репресирани
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново