начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-10-06
Във връзка с публикации в областните всекидневници от 06.10.2016 г. относно изтичане на „кална вода” от чешмите в домовете на хората от село Караисен, община Павликени, даваме следните пояснения

Във връзка с публикации в областните всекидневници от 06.10.2016 г. относно изтичане на „кална вода” от чешмите в домовете на хората от село Караисен, община Павликени, даваме следните пояснения:
Регионална здравна инспекция – Велико Търново осъществява систематичен здравен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели. Съгласно ежегодно изготвяните съвместни мониторингови програми с водоснабдителните организации се извършва контрол върху качествата на питейните води за населените места в област Велико Търново.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 7 на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (ДВ бр. 30/2001 г.) водоснабдителните организации имат задължението да извършват мониторинг на питейната вода в пълен обем (100%), по показателите, посочени в наредбата.
РЗИ – Велико Търново проверява чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, определени в Наредба №9, но в обем не по-малък от 50 %.
Село Караисен се водоснабдява от 1 подземен водоизточник – дренаж, разположен в землището на с. Батак. Водоснабдителните съоръжения включват помпена станция и резервоар. В хода на извършвания систематичен здравен контрол през последните три години не са констатирани нарушения в поддържането на водоизточника и водоснабдителните съоръжения.
При мониторинга, проведен от РЗИ – Велико Търново и „ВиК Йовковци” ООД през периода м. януари 2014 г. – м. септември 2016 г. са изследвани 14 проби питейна вода от с. Караисен, от които отклонения са установени в 2 проби (на „ВиК Йовковци” ООД) през 2014 г. по показатели с индикаторно значение, определящи органолептичните качества на питейната вода (едната от пробите е по показател „мътност”, а другата - по показателите „желязо”, „манган”, „цвят” и „мътност”). От м. декември 2014 г. до настоящия момент при проведения от РЗИ - Велико Търново (6 проби) и „ВиК Йовковци” ООД (6 проби) мониторинг на питейна вода от с. Караисен не са установени отклонения от изискванията на Наредба №9.
За същия тригодишен период в РЗИ – Велико Търново няма регистрирани сигнали на граждани за влошени качества на питейната вода за с. Караисен. Във ВиК „Йовковци“ ООД за последните две години има постъпила една жалба от кмета на село Караисен за мътност на водата.
Двукратно през месец септември 2016 г. РЗИ – Велико Търново е предоставила подробна и изчерпателна информация относно качеството на питейната вода за всички населени места в община Павликени, в т. ч. и за с. Караисен. Информацията е искана от кмета на Община Павликени във връзка с кандидатстване по проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на Община Павликени” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
По повод публикации в областните всекидневници и излъчени репортажи, ВиК „Йовковци“ ООД днес извърши проверка на водоснабдяването в село Караисен. 
Акредитирана лаборатория е взела проби от водата в детската градина и от кухнята към социалния патронаж.
Първите резултати и на двете места не показват отклонения от нормите.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново