начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-02-17
9 искания за финансиране подкрепи Областната комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и по

Постоянната Областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС проведе редовно заседание днес. Пред областния управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев бе представен доклад, който обхваща внесените в Областна администрация девет броя докладни записки от кметовете на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Сухиндол. Единодушно членовете на комисията взеха подкрепиха изготвената програма за отпускане на средства по постъпилите искания за финансиране.
От Община Велико Търново бе внесено искане на стойност 42 969,41 лв. с ДДС, за финансиране на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на разрушени пътни участъци от улица „Спиро Константинов, с. Арбанаси, община Велико Търново. Тя е в в аварийно състояние и компрометирана от интензивни валежи от 10.06.2015г. Нарушенията в посочените участъци от улицата се изразяват в изровено бетоново покритие и отнесена настилка от формиралите се потоци повърхностни води по време на проливния валеж. Улицата е в югоизточната част на селото, под наклон, стръмна и по нея преминават водите от по-високо разположените части на селото. Дължината на повредения участък е 300 метра, което затруднява транспортния достъп до десетки жилища и обекти за обществено ползване. Нарушен е нормалния достъп до някои от архитектурно-историческите забележителности в южния край на с. Арбанаси. 
Комисията разгледа и искане за неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на храм „Света Ирина” в с. Самоводене, община Велико Търново. Стойността е 333 430,70 лева. Храмът представлява масивна трикорабна сграда от каменна зидария. Терена на имота е стръмен с голяма денивелация, като църквата е разположена в най-ниската част. Сградата на храма е декларирана, като паметник на културата с художествено значение. Вследствие на продължителните въздействия през годините на атмосферни и геоложки явления, тя е със силно влошени експлоатационни качества по отношение на конструктивни и технически характеристики и е в предаварийно състояние. Нарушенията се изразяват в критично увредена покривна конструкция, компрометирани сводове на тавана, пукнатини по цялата му дължина. Притворът на църквата е увреден и е неизползваем. Към настоящия момент е преустановен всякакъв достъп до храма и не се използва по предназначение.
Неотложни възстановителни работи се налагат и за трайно възстановяване на храм „Света Параскева” в с. Беляковец”, община Велико Търново на стойност 121 207,44 лева. Храмът представлява масивна сграда от каменна зидария. Терена на имота е с лек наклон. Сградата на храма е декларирана като паметник на културата с художествено значение. Вследствие на продължително въздействие на атмосферните явления и естествената амортизация, църквата е със силно влошени експлоатационни качества по отношение на конструктивни и технически характеристики и е в предаварийно състояние. Сградата няма защитен тротоар, улуци и водосточни тръби за отвеждане на атмосферните води при валежи. Нарушенията се изразяват в увредена покривна конструкция, компрометирана мазилка по тавана, пукнатини по цялата дължина на тавана в южната му част. Стените са с окапала мазилка и частична ерозия на зидарията увредена е и дограмата на прозорците. Създадени са условия и предпоставки за довеждане до аварийно състояние на сградата, вследствие нарушената конструктивна устойчивост. Към настоящия момент е ограничен достъпа до храма и тя се използва с повишено внимание по отношение състоянието на покрива.
От Община Горна Оряховица постъпи искане за повторно разглеждане за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на "Първо килийно училище" при храм „Св. Георги” в гр. Горна Оряховица на стойност 166 844,25 лв.По отношение на конструктивните и технически характеристики, състоянието на сградата е определено като предаварийно, критично са увредени покривната и подова конструкции, има разрушени и провиснали участъци на покривната конструкция, липсва голяма част от покривното покритие, налице са широки надлъжни и вертикални напуквания и нацепвания по стените и пропадания и отвори по пода от течовете от покривната конструкция и обрушвания на мазилката в цялата сграда. Изцяло е компрометирано и липсва отвеждане на атмосферните води на сградата и отводняване на терена. По отношение на използваемостта на сградата се определя като опасно състояние в условия на висок риск за живота на пребиваващите. Създадени са условия за довеждане до аварийно състояние на сградата при нарушена конструктивна устойчивост при продължаващи природни въздействия. Необходимо е да предприемат незабавни действия по аварийно-възстановителни работи на църковното килийно училище. Искането е разглеждано на заседание на областната комисия и на 16.08.2013г., и е дадена подкрепа за финансиране на проекта. 
От Община Павликени е постъпило писмо до Областна администрация за оттегляне на искане за финансиране от МКВПМС на превантивна дейност по защита от вредното въздействие на водите за проект „Почистване на речното легло на р. Павликенско дере” в гр. Павликени. Искането за финансиране на посочения проект е от 2013г., като до този момент то не е било разглеждано на заседание на МКВП към МС и не е финансирано. Община Павликени уведомява комисията за промяна на обстоятелствата относно финансирането на обекта. То ще се извърши в рамките на одобрен за финансиране проект „Изграждане на ГСПОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени”. Целият проект ще се финансира по ОП „Околна среда 2007-2013г.” 
Относно актуализиране на искане на Кмета на Община Сухиндол за финансиране на инженерно-геоложко проучване и изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на активирало се свлачище засягащо общински път в землище на гр. Сухиндол на обща прогнозна стойност 98 000 лева по офертни показатели. Свлачищната активизация е проявена в границите на регистрирано през 2006г. активирало се свлачище. В изминалите години са извършени частични укрепителни дейности към югоизточната част от пътя. При настоящата си активизация свлачището разширява обхвата си по ширина до 340м. и дължина до 70м. Новата активизация се проявява в два участъка под и над пътното платно, като частично е затрупано пътното платно и разрушена настилката. Друг участък от свлачището обхваща цялото пътно платно и достига речното легло на р. Росица.
Постъпило е искане от кмета на Община Павликени за повторно разглеждане за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на читалище Зора -1881” в с. Стамболово и за предотвратяване на наводнения в Община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с Стамболово. Покривната конструкция на сградата на читалището е в пред аварийно състояние вследствие продължително въздействие от неблагоприятни природни явления – интензивни валежи, снеготопене, деформации от компрометирано поемане и отвеждане на атмосферните води и отводняване на покривното пространство и естествено износване и амортизация. По отношение на конструктивните и технически характеристики, състоянието на покривната конструкция е определено като критично. Налице са повсеместни течове по вътрешните стени на салона, което е увредило и част от пода. Налице са деформации в основите и пукнатини в носещите стени на сградата.По отношение на рехабилитацията на улици в с.Стамболово, поради липса на денивилация и канализация, включително и система за отвеждане на повърхностните атмосферни води на ул. „Четиринадесета” и пресечните и улици в четири съседни квартала на село Стамболово се наводнява неколкократно.
За трети път от Община Велико Търново е постъпило искане за разглеждане за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на последици от опасно състояние на камбанария и църковен храм „Св. Параскева”, с. Никюп на стойност 59 906,02 лева.
От Община Велико Търново е постъпило и искане за възстановяване на извършени непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи за почистване от дървесна маса и наноси на мостовете по река Янтра, река Белица и притоците им в землища на гр. Дебелец и гр. Килифарево с превантивна цел за недопускане на наводнения при паднали значителни количества валежи на 27 и 28 ноември 2015г. и дадена прогноза за продължителни валежи с рязко покачване нивата на реките.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново