начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ПРЕДСТОЯЩО
« назад
Обследване на язовирни стени
Заповед за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново

ЗАПОВЕД

№ ОДК-12-02-1

В. Търново, 12.04.2018 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а,ал.3 и ал.4 от Закона за водите, чл. 212, чл. 213 и чл. 214 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

НАРЕЖДАМ:

1.Назначавам комисия в състав:

1.1. Представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

1.2. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново

1.3. Представител на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен;

1.4. Представител на Областна администрация – Велико Търново.

Представителите в Комисията  следва да притежават  образователно –квалификационна степен „магистър“ по някои от следните специалности: Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, ВиК, Геодезия или друга подходяща специалност.

Комисията има право на достъп до обектите за проверка; на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта и да прави предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност.

2.В рамките на проверките Междуведомствената комисия следва да:

2.1.анализира предоставената от кметовете на общини информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и извърши проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2.2 предписва на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

2.3.проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

2.4.съставя протоколи за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката.

За всеки обследван обект Комисията съставя протокол за техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, съгласно образец, изготвен от ДАМТ на основание чл. 216, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /Приложение № 1 към настоящата заповед/, който съдържа:

-датата на извършване на проверката;

-номера на настоящата заповед;

-номера на имота по кадастрална карта;

-общото описание на обекта; наименованието/имената на собственика и оператора на язовирните стени и на съоръженията към тях;

-характерните условия и обстоятелствата при провеждане на огледа;

- данни за язовира, язовирната стена и съоръженията към нея;

-технически параметри за язовирната стена и съоръженията към нея;

- констатации на състоянието;

- други констатации установени при проверката;

- предписания и срок за тяхното изпълнение.

Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на обследването и се подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му. Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на Комисията, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към тях и за кмета на общината.

Протоколите за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката се предоставят на Областен управител – Велико Търново и се изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен, за предприемане на действия съобразно правомощията им по Закона за водите; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.

3.Oпределям график на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, при период на проверка както следва:

1.      Язовир „Александър Стамболийски“ на 02.05.2018 г.

2.      Язовир „Йовковци“ на 03.05.2018 г.

3.      Елена от 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.

4.      Лясковец от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

5.      Горна Оряховица от 21.05.2018 г. до 07.06.2018 г.

6.      Златарица от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

7.      Стражица от 18.06.2018 г. до 29.06. 2018 г.

8.      Павликени от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г.

9.      Сухиндол от 16.07.2018 г. до 20.07.2018 г.

10.    Полски Тръмбеш от 23.07.2018 г. до 27.07.2018 г.

11.    Велико Търново от 03.09.2018 г. до 21.09.2018 г.

12.    Свищов от 24.09.2018 г. до 28.09.2018 г.

3.1. Графикът да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново. 

3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват извършване на проверките, утвърдения с настоящата заповед график може да бъде изменен. Измененият график, след неговото утвърждаване, се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново и се изпраща на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини.

4. Кметовете на общини следва:

4.1. Да определят компетентни ръководни лица и експерти от общинската администрация, които да присъстват при проверката на обекти по настоящата заповед, за територията на съответната общината и да подпишат констативните протоколи;

4.2. Да осигурят транспорт за участие на определените по т. III.1 лица в проверките по  настоящата заповед;

4.3. Да подготвят необходимата и налична документация и информация за работа на комисията;

4.4. Да уведомят ползвателите на обектите – общинска собственост за конкретната дата на проверката;

4.5. В срок до 05.05.2018 г. да предоставят на Областен управител -Велико Търново, за нуждите на междуведомствената комисия, информацията по чл. 141, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – информация за резултатите от извършените периодични проверки на язовирните стени и съоръженията към тях – общинска собственост.

5. Командировъчните разходи на членовете на междуведомствената комисия и разходите за транспортно осигуряване са за сметка на съответните ведомства.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/

Областен управител на

област Велико Търново

 

 Лице за контакти:
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново